WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
儒家文化
当前位置:首页 > 儒家文化

论语-公冶长第五

时间:2015-2-16 14:13:05  作者:佚名  来源:儒家经典  查看:111  评论:0

『⒌1』子谓公冶长,可妻也。虽在缧绁之中,非其罪也。以其子妻之。

 

『⒌2』子谓南容,邦有道,不废;邦无道,免於刑戮。以其兄之子妻之。

 

『⒌3』子谓子贱,君子哉若人!鲁无君子者,斯焉取斯?

 

『⒌4』子贡问曰:赐也何如?子曰:女,器也。曰:何器也?曰:瑚琏也。

 

『⒌5』或曰:雍也仁而不佞。子曰:焉用佞?御人以口给,屡憎於人。不知其仁,焉用佞?

 

『⒌6』子使漆雕开仕。对曰:吾斯之未能信。子说。

 

『⒌7』子曰:道不行,乘桴浮于海。从我者,其由与?子路闻之喜。子曰:由也好勇过我,无所取材。

 

『⒌8』孟武伯问子路仁乎?子曰:不知也。又问。子曰:由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?子曰:求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如?子曰:赤也,束带立於朝,可使与宾客言也,不知其仁也。

 

『⒌9』子谓子贡曰:女与回也孰愈?对曰:赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一知二。子曰:弗如也;吾与女弗如也。

 

『⒌10』宰予昼寝。子曰:朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也;於予与何诛?子曰:始吾於人也,听其言而信其行;今吾於人也,听其言而观其行。於予与改是。

 

『⒌11』子曰:吾未见刚者。或对曰:申枨。子曰:枨也欲,焉得刚?

 

『⒌12』子贡曰:我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。子曰:赐也,非尔所及也。

 

『⒌13』子贡曰:夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。

 

『⒌14』子路有闻,未之能行,唯恐有闻。

 

『⒌15』子贡问曰:孔文子何以谓之也?子曰:敏而好学,不耻下问,是谓之也。

 

『⒌16』子谓子产:有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。

 

『⒌17』子曰:晏平仲善与人交,久而敬之。

 

『⒌18』子曰:藏文仲居蔡,山节藻棁,何如其知也?

 

『⒌19』子张问曰:令尹子文三仕为令尹,无喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以告新令尹。何如?子曰:忠矣。曰:仁矣乎?曰:未知;——焉得仁?崔子杀君,陈文子有马十乘,弃而违之。至於他邦,则曰,犹吾大夫崔子也。违之。之一邦,则又曰:犹吾大夫崔子也。违之。何如?子曰:清矣。曰:仁矣乎?未知;焉得仁?

 

『⒌20』季文子三思而后行。子闻之,曰:再,斯可矣。

 

『⒌21』子曰:宁武子,邦有道,则知;邦无道,则愚。其知可及也;其愚不可及也。

 

『⒌22』子在陈,曰:归与!归与!吾党之小子狂简,斐然成章,不知所以裁之。

 

『⒌23』子曰:伯夷、叔齐不念旧恶,怨是用希。

 

『⒌24』子曰:孰谓微生高直?或乞醯焉,乞诸邻而与之。

 

『⒌25』子曰:巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。

 

『⒌26』颜渊季路侍。子曰:盍各言尔志?子路曰:愿车马衣轻裘与朋友共蔽之而无憾。?颜渊曰:愿无伐善,无施劳。子路曰:愿闻子之志。子曰:老者安之,朋友信之,少者怀之。

 

『⒌27』子曰:已矣乎,吾未见能见其过而自讼者也。

 

『⒌28』子曰:十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。


上一篇:论语-里仁第四
下一篇:论语-雍也第六

豫ICP备15002997号 您是第位访客